© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklapį sukūrė:
www.pigustinklapiai.lt
VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI
Vizija
Kybartų vaikų lopšelis - darželis „Kregždutė“ - įstaiga, teikianti kokybiškas ir šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas..


Misija

Plėtoti vaiko individualius gebėjimus ir kompetencijas taip, jog, pasiekęs mokyklinę brandą, jis sėkmingai tobulėtų toliau ir būtų besimokančiu, besidominčiu, aktyviu visuomenės nariu. Padėti šeimai rūpintis vaiku.

Prioritetai
    •   Pilietiškumas.
    •   Tautos tradicijos  ir  kultūra.
    •   Vaiko ugdymo(si) pasiekimai.

Tikslas:
Puoselėti bei perimti tautos, gimtojo krašto kultūrinį paveldą.
                   
Uždaviniai:
1.Skatinant pažinimo motyvaciją, teikti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas.
2.Ugdyti vaikų pilietiškumą ir nuostatą įsijungti į savo krašto kultūrinę visuomeninę veiklą.
3.Sukurti palankią aplinką bendrauti ir bendradarbiauti.