© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklapį sukūrė:
www.pigustinklapiai.lt
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija.

Komisija:
1. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu Mokykloje, saugios
ugdymo(si) aplinkos Mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu Mokykloje;
2. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų
pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio
reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo;
4. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl
išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems
vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
5. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų,
metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo,
organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymo(si) poreikių
turinčių vaikų apskaitą Mokykloje;
6. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius įvertinti
pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
7. siūlo Mokykloje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones
ir programas;
8. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo
užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

Jums aktualiu klausimu galite kreiptis į komisijos narius:
Komisijos pirmininkė Rima Kurtinaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
Nariai:
Ilona Mikalainienė, socialinė pedagogė,
Daiva Murauskienė, logopedė,
Rūta Keidošienė, vyr. slaugos administratorė,
Aistė Dlugauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
Liucija Sidabrienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Asta Mackevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.