© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklapį sukūrė:
www.pigustinklapiai.lt
TEIKIAMA PAGALBA
Socialinis pedagogas
Dirba individualų darbą su vaikais, tėvais ir globėjais. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos
poreikį. Įvertina ugdytinių socialines problemas ir poreikius, bendradarbiavimo principu padeda jas
spręsti. Rūpinasi socialinio- pedagoginio klimato gerinimu, saugios bei jaukios aplinkos kūrimu.
Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir
psichologinius poreikius, geriau pažinti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius. Atlieka
šviečiamąjį informacinį darbą. Renka duomenis apie socialines paslaugas, informuoja tėvus apie teisę
jas gauti. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, teikiančiomis pagalbą vaikui ir jo
šeimai.

Logopedas
Stebi ir vertina vaikų raidos komunikacinius, kalbinius gebėjimus dėl individualių poreikių
tenkinimo. Bendradarbiaudamas  su pedagogais, tėvais, nustačius individualius vaikų kalbinius
ugdymosi trūkumus, pateikia įvertinimą įstaigos Vaiko gerovės komisijai. Patvirtinus ir suderinus
Švietimo pagalbos tarnybai, logopedas dirba  individualiai su ugdytiniais, taikydamas specialias
kalbos korekcijos metodikas , rengia individualias programas. Konsultuoja, šviečia pedagogus ir
tėvus. Bendradarbiauja su kitais įstaigos specialistais.

Vyriausiasis slaugos administratorius
Organizuoja ir kontroliuoja ugdytinių maitinimą įstaigoje. Prižiūri higienos normų ir taisyklių
laikymąsi, atsako už sanitarinį- higieninį stovį. Kontroliuoja savalaikį ugdytinių ir darbuotojų sveikatos
pasitikrinimą. Rūpinasi ugdytinių saugumu ir sveikata, prireikus suteikia pirmąją medicininę pagalbą.
Analizuoja ugdytinių sergamumą, susirgimo priežastis, rūpinasi jų sveikatos saugojimu, siekiant, jog
įstaigą lankytų tik sveiki vaikai. Kontroliuoja įstaigos režimo laikymąsi. Dalyvauja sveikatingumo
sklaidoje. Propoguoja sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą, kaip ypač svarbius  sveikos gyvensenos
komponentus, kurie turi susiformuoti jau vaikystėje. Teikia tėvams ir darbuotojams žodinę, rašytinę
bei vaizdinę informaciją ligų profilaktikos, vaikų higienos, saugumo, sveikatos palaikymo ir stiprinimo
klausimais.